Planhistoria

År 1983 antog Älvdalens Kommun en översiktlig markdispositionsplan för Dalafjällen - ett område där Idre Himmelfjäll är beläget. Planen anger ramar för den planmässiga utvecklingen inom primära rekreationsområdet ”Dalafjällen”. Det är ett av de områden där Älvdalens kommun främjar en positiv utveckling av turism. Det innebär att kommunens målsättning är att medverka till en stark turistisk utveckling genom att aktivt medverka till att pågående/planerade exploateringar för fritidsboende och aktiviteter inom planlagda områden fullföljs.

År 1992 antog Kommunfullmäktige en fördjupad översiktsplan för Idre Himmelfjäll (Hemmeråsen).

1993 skapades en gemensam deklaration om Älvdalen Kommuns Fjällvärld. ”Idre Deklarationen” upprättades och regeringen gav tillåtelse till att naturreservatet upphävdes och att "en utbyggnad får ske efter detaljplaneläggning".

Översiktsplanen ger riktlinjer för detaljplanering och därmed byggrätter för en utbyggnad av en turistanläggning med fullservice för vinter- och sommarturism. Planen anger en möjlig utbyggnad av en centralanläggning med hotell samt bebyggelseområden för fritidsbebyggelse med möjlighet till varierande byggnadssätt. Totalt ger översiktsplanen utrymme för ca 10 000 bäddar i hotell och stugbyar.

Utsikt