fbpx
Boka online
designprogramet_pano
designprogramet_pano
previous arrow
next arrow

Designprogram

Designprogram för Idre Himmelfjäll

På många tomtägares önskemål vid Idre Himmelfjäll och även på många aktieägares önskemål har styrelsen för Idre Himmelfjäll med hjälp av bolagets arkitekt och ledningen för bolaget arbetat fram bifogat designprogram för Idre Himmelfjäll under de sista månaderna.  

Under processen med designprogrammet har vi dessutom fått åtskilliga inspel från en mängd externa parter där vi skapat det bifogade designprogrammet för Idre Himmelfjäll. 

Vår ambition och förhoppning är att detta designprogram skall fungera som ett idegivande, rådgivande, stödjande och styrande instrument inför den omfattande byggnation som vi tillsammans har framför oss under de närmaste åren på Idre Himmelfjäll.

Att detta bidrar till att vi gemensamt skapar en unik och välkomnande anläggning där designprogrammets innehåll indirekt leder till att anläggningens unika profil utvecklas än mer i framtiden.

Utformningen och placering av den moderna fritidsbebyggelsen utgår från lokal byggnadstradition. Tanken är att hela området skall få en egen stark identitet genom ett gemensamt formspråk. Det betyder inte att alla hus ser lika ut men vissa gemensamma nämnare bidrar till ökad trivsel. Fasader ska därför utföras huvudsakligen i trä och ges en mörk matt färg. Tak skall beläggas med matt svart eller matt grå tegel- eller betongpannor alternativt takbeläggning av vegetativ art.

> Designprogram för Idre Himmelfjäll, PDF

Sammanfattning 10 enkla råd: 

1. Inspiration från äldre trä och timmerhus 
Låt fjäll- och skogsbondens lite enkla, karga byggnadsstil vara vägledande för utformningen. Hämta inspirationen från den äldre trä- och timmer- husbebyggelsen i Älvdalen, norra Dalarna, Norge och ej från alphusstilen med breda gavlar och nock på tvären samt stora altaner. 

2. Undvik upprepningar. 
Undvik upprepningar och exakt likadant utformade. Växla taknockens riktning och variera hushöjderna och husutformningen, men behåll den sammanhållna karaktären. Tänk på hur en gammal sammanhållen gårdsgruppering såg ut! 

3. Enkla former 
Låt husen få enkla former, smala gavlar och som regel inte högre än två våningar och i exponerade, känsliga områden en våning. Inredd vind och sluttningsvåning är möjligt därutöver. Stora byggnadskroppar bör brytas ned till mindre volymer med varierad hushöjd. Husen bör ha en långsmal form med nock i samma riktning som långsidan. Grundregeln är att placera husen med långsidan mot dalen, men andra placeringar kan bidra till variation. 

4. Fasadmaterial 
Fasadbeklädnaden skall vara av stående eller liggande träpanel, planktimmer eller timmer. Timmerhusen bör ha raka knutar utan svängda avslutningar. Större hus kan utföras med liggande panel i kombination med listverk. Timmer rör sig och håltagningar måste ske på rätt sätt och i rätt form. Undvik spetsiga hål i timmerstommar. 

5. Taklutningar och takmaterial 
Taken bör ges en lutning på 23-30 grader och utföras med begränsade takutsprång, enkla vindskivor samt vara röda eller mörkgrå. Välj i första hand torvtak, tegel, betongtaktegel eller trätak. Torv-, spåntak eller trätak är alltid bra. Brandskyddet måste beaktas vid spåntak. Taken skall inte vara blanka. 

6. Fönster och dörrsättning 
Husen bör ha en harmonisk fönster- och dörrplacering och gärna spröjsade fönster. Fönster och smårutor bör ges en stående proportion. Liggande fönster utan uppdelning med spröjs eller poster bör undvikas. Husen bör upplevas som relativt slutna varför stora glasytor och långa sammanhängande fönsterband bör undvikas. Spetsiga håltagningar i timmer är mindre lämpliga. 

7. Entré och uteplats
 Låt gärna traditionella detaljer inspirera utformningen av entrén. Altaner kan med fördel placeras under takutsprång på en smal gavel på envåningshus eller på långsidan under frambyggt sadeltak (utföres som en brokvist). 

8. Färgsättning
Husen skall målas i olika typer av mörka och gråa/bruna nyanser (järnvitriol, slam- färg, tjärfärg) eller i dämpade jordfärger. Fönster kan alltid målas vita, men kan liksom övriga snickerier (räcken, dörrar, entréer och liknande) målas i klarare och starkare färger (engelskt rött, guldockra, milda blå och gröna toner) för att ge accent och be- tona att husen är nya. 

Vindskivor, foder och dörrar/portar skall ej målas vita.
Även om husen genomgående har mörka och dämpade färger kan avgränsade mindre väggpartier ha en avvikande kulör. En tjärstruken fasad kan brytas av med ett parti målat i ”Röros-rött”. 

9. Sparsamt med utsirade dekorationer 
Var sparsam med utsirade vindskivor, fönsterfoder, svängda knutavslutningar mot takfötter och socklar mm. 

10. Värna och vårda natur och utemiljö 
Vårda natur, skog, träd och mark i det område där du skall bygga. Detta bidrar i hög grad till att skapa trevliga och attraktiva miljöer som besökaren gärna återkommer till. Byggnaderna skall ha miljöpro l. Byggandet skall också vara miljövänligt genom lokal produktion och att transporter undviks. 

Naturen och träden skall generellt värnas. Gör vägar och uppfarter varsamt och låt träd stå kvar. Återställ grusytor som uppstått under byggtiden med naturmaterial och torv.